Kontakt

Korešpondenčná adresa:
Spoločnosť pre pamiatky
Námestie sv. Trojice 22
969 01 Banská Štiavnica

Sídlo:
Spoločnosť pre pamiatky
Ondreja Plachého 47
036 08 Martin

ičo: 37972421
dič: 2022347822
číslo registrácie: VVS/1-900/90-24994 zo dňa 22. 11. 2004

účet: 1445937001/5600 Prima Banka Slovensko a.s., Banská Štiavnica
IBAN: SK9156000000001445937001 / SK91 5600 0000 0014 4593 7001
Swift kód: (KOMASK2X), Označenie banky: PKBA

telefón: Michal Hrčka – predseda (0907-344-743)
email: zdruzenie@obnova.sk