Spoločnosť pre pamiatky

Spoločnosť pre pamiatky rozširuje informácie a osvetu v oblasti ochrany a obnovy pamiatok, zbierok, starožitností a tradícií, najmä prostredníctvom internetu, tlačených a iných médií. Taktiež poskytuje poradenskú a vzdelávaciu činnosť. Organizuje podujatia v súlade s cieľom združenia a vyvíja aktivity zamerané na zlepšenie stavu pamiatkových alebo inak historicky cenných objektov alebo ich súborov. Nadobúda a spravuje nehnuteľný a hnuteľný majetok v súlade s cieľom združenia. V neposlednom rade združuje redaktorov magazínu Obnova.sk.