" alt="Spoločnosť pre pamiatky">

Stanovy

Občianskeho združenia SPOLOČNOSŤ PRE PAMIATKY.


Článok 1
Základné ustanovenia


1) Názov združenia je SPOLOČNOSŤ PRE PAMIATKY

2) Sídlo združenia: Ondreja Plachého 47, 036 08 Martin

3) Občianske združenie je samostatnou právnickou osobou s právnou subjektivitou.

4) Občianske združenie SPOLOČNOSŤ PRE PAMIATKY (ďalej už len združenie) je založené na dobu neurčitú.

Článok 2
Ciel a Činnosť

1) Združenie je mimovládne, nezávislé, apolitické a dobrovoľné zoskupenie občanov bez ohľadu na ich vierovyznanie, sociálne postavenie, pohlavie a národnosť.

2) Cieľom združenia je zvyšovanie povedomia širokej a odbornej verejnosti v oblasti ochrany a obnovy pamiatok, zbierok, starožitností a tradícií.

3) Pri napĺňaní tohto cieľa združenie rozširuje informácie a osvetu v spomenutých oblastiach najmä prostredníctvom internetu, tlačených a iných médií. Taktiež poskytuje poradenskú a vzdelávaciu činnosť. Organizuje podujatia v súlade s cieľom združenia a vyvíja aktivity zamerané na zlepšenie stavu pamiatkových alebo inak historicky cenných objektov alebo ich súborov. Nadobúda a spravuje nehnuteľný a hnuteľný majetok v súlade s cieľom združenia.


Článok 3
Členstvo

1) Členom združenia môžu byť osoby staršie ako 15 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.

2) O prijatí člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky a ústneho pohovoru predsedníctvo združenia.

3) Členstvo vzniká dňom prijatia za člena, po zaplatení členského v súlade s vnútorným poriadkom združenia.

4) Dokladom členstva je členský preukaz a potvrdenie o členstve, vydané predsedníctvom.

5) Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení so združenia predsedníctvu,
b) vylúčením - členstvo zaniká dňom doručenia rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,
c) úmrtím člena resp. zánikom právnickej osoby,
d) zánikom združenia.

6) Pri zániku členstva je člen povinný odovzdať členský preukaz a vyrovnať všetky záväzky k združeniu.


Článok 4
Práva a povinnosti členov

1) Člen má právo najmä:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
d) byť informovaný o rozhodnutiach združenia,
e) zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov a podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia.

2) Povinnosti člena sú najmä:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia,
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
d) platiť členské príspevky podľa vnútorného poriadku združenia.


Článok 5
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predsedníctvo,
c) štatutárny orgán,
d) revízna komisia.


Článok 6
Valné zhromaždenie

1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia t.j. fyzickými osobami a zástupcami právnických osôb.

2) Valné zhromaždenie najmä:
a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
b) volí a odvoláva členov predsedníctva,
c) volí a odvoláva členov revíznej komisie,
d) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
f) rozhoduje o zrušení združenia.

3) Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej dvakrát do roka. Predsedníctvo zvoláva zhromaždenie aj ak o to požiada najmenej polovica členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje trojštvrtinovou väčšinou prítomných členov.


Článok 7
Predsedníctvo

1) Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2) Predsedníctvo má najmenej troch členov, ktorých funkčné obdobie je dva roky. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej jedenkrát za tri mesiace. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje súhlasom všetkých prítomných členov.

3) Predsedníctvo najmä:
a) volí s pomedzi svojich členov a odvoláva predsedu a podpredsedu,
b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
d) vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
e) vyhodnocuje a spracúva žiadosti o členstvo a vedie pohovor so žiadateľom,
f) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena zo združenia,
g) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezišlo do troch mesiacov od výzvy predsedníctva na jeho zasadnutie,
h) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,
i) rozhoduje o zmenách v rozpočte a odmenách.

4) predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:
a) zriaďovať sekretariát alebo kanceláriu a ustanoviť pracovníkov, ktorí sú v pracovnom pomere k združeniu,
b) predsedníctvo zabezpečuje vedenie a archiváciu dokumentácie o rokovaniach a činnosti združenia prípadne týmto úkonom poverí inú osobu.


Článok 8
Štatutárny orgán

1) Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda združenia.


Článok 9
Revízna komisia

1) Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2) Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

3) Revízna komisia má najmenej jedného člena, pri vyššom počte spomedzi seba volia predsedu. Revízna komisia sa schádza najmenej dvakrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšine jej členov. Rozhodnutia prijíma súhlasom všetkých prítomných členov.

4) Revízna komisia najmä:
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.


Článok 10
Hospodárenie združenia

1) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2) Zdrojmi majetku sú:
c) členské príspevky,
d) dary od fyzických a dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
e) výnosy majetku,
f) príjmy z činností pri naplňovaní cieľa združenia,
g) iné zákonné príjmy.

3) Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.


Článok 11
Zánik združenia

1) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.

2) Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3) Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie musí použiť výhradne na verejnoprospešné, alebo charitatívne účely.


Článok 12
Záverečné ustanovenia

1) Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.

2) Združenie vzniká dňom registrácie ministerstvom vnútra.

Banská Štiavnica dňa 10. 10. 2004

>>> pozri tiež Kontakty

© Spoločnosť pre pamiatky, dizajn: trebars:cms, Obnova.sk - Michal Hrčka, server: Obnova.sk, aktualizované: 16. 01. 2017, Mapa webu (sitemap).